Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

DSS-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝΠλαίσιο χρηματοδότησης

Το πιλοτικό έργο της Επιχειρησιακής Ομάδας DSS-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ είναι χρηματοδοτούμενο από τη  Δράση 2 «Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Υπομέτρου 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» (Κωδικός Έργου: Μ16ΣΥΝ2-00179). Η συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2022 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Βασικός σκοπός του έργου της Ε.Ο.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή ενός καινοτόμου ειδικού λογισμικού υποστήριξης λήψης αποφάσεων που έχει αναπτύξει το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών με στόχο την ορθολογική λίπανση. Το λογισμικό μπορεί να παρέχει πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη για την υδρολίπανση καλλιεργειών εδάφους και υδροπονικών καλλιεργειών. Μέσω του λογισμικού καθίσταται δυνατή η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ορθολογικής λίπανσης στα θερμοκήπια της επιλεγμένης περιοχής, δίνοντας λύση σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Αντικείμενο και Στόχοι

Η ορθολογική θρέψη και άρδευση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών μπορεί να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή κηπευτικών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών (έξυπνα λογισμικά υποστήριξης λήψης αποφάσεων με βάσεις δεδομένων, αναλύσεις νερού, εδαφών, κλιματικά δεδομένα).

Στην Ελλάδα η λίπανση στα θερμοκήπια βασίζεται ακόμη σε εμπειρικούς κανόνες με συνέπεια να μην είναι ορθολογική και να οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή και ποιότητα προϊόντος. Αυτό ισχύει κυρίως στις υδροπονικές καλλιέργειες οι οποίες, ενώ παρέχουν τη δυνατότητα μεγιστοποίησης της παραγωγής και αριστοποίησης της ποιότητας, μπορούν να οδηγήσουν σε αντίθετο αποτέλεσμα αν υπάρχει έλλειμα τεχνογνωσίας.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο ειδικό λογισμικό υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την λίπανση και άρδευση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε μεσογειακές κλιματικές συνθήκες.

Το λογισμικό μπορεί να παρέχει πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη για την υδρολίπανση καλλιεργειών εδάφους και υδροπονικών καλλιεργειών. Μέσω του λογισμικού καθίσταται δυνατή η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ορθολογικής λίπανσης στα θερμοκήπια της επιλεγμένης περιοχής, δίνοντας λύση σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, αντιμετωπίζεται το βασικότερο πρόβλημα που εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των υδροπονικών καλλιεργειών στην Ελλάδα, η έλλειψη τεχνογνωσίας σχετικά με την παρασκευή και την κατάλληλη αναπροσαρμογή της σύνθεσης των θρεπτικών διαλυμάτων στη διάρκεια της καλλιέργειας.

Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ιδρύθηκε το 2014 ως αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συμμαχίας μεταξύ αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων που συνεργάστηκαν με στρατηγικούς εταίρους από τον τομέα της πληροφορικής και τον τραπεζικό τομέα, προκειμένου να υπηρετήσουν ένα κοινό όραμα για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική ελληνική γεωργία.

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1979. Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου εντοπίζεται στις υπαίθριες, θερμοκηπιακές και υδροπονικές καλλιέργειες κηπευτικών, στο πολλαπλασιαστικό υλικό, στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και στη φυσιολογία των κηπευτικών.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ψαρής ιδρύθηκε το 2006 με έδρα την Ψαρή Φοράδα της Περιφέρειας Κρήτης. Διαθέτει εγκαταστάσεις για την αποθήκευση και την πρώτη πώληση των κηπευτικών υπό κάλυψη που παράγουν τα μέλη του.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο